Отворено писмо, Част 7

Ще Ви дам пример с едно такова кръстовище. То се намира на бул. ”Христо Ботев” и ул. ”Клокотница”. Представено е със снимки от номер 914 до 920, които се намират в папка кръстовище-5. Това е типичен пример за абсолютно ненужно кръстовище, което в изключителна степен затруднява пътния трафик. Снимка 914 го представя с поглед към Централна гара. Кръстовището е двуфазно, което означава, че в едната фаза е разрешено движението на автомобили по бул. ”Хр. Ботев” в двете срещуположни направления. В другата фаза е разрешено движението по ул. ”Клокотница” и пресичането на бул. ”Хр. Ботев” от нея, но само в направление хотел “Принцес”, бул. ”Мария Луиза”, тъй като тя е еднопосочна.

На снимки 915, 916 се вижда пътният знак В1 – “Забранено е влизането на пътни превозни средства”, а на снимки 919, 920 - пътния тзнак Д4 - “Еднопосочно движение след знака”. На кръстовището има и 2 трамвайни спирки. Едната в посока Централна гара, е след пресичане на кръстовището и непосредствено след обособения и регулиран от светофарната уредба пешеходен преход, а другата - в посока “Център” е преди кръстовището, непосредствено преди пешеходния преход. На снимка 915 отляво, ясно се вижда информационната трамвайна колонка и чакащите пътници. Какво се оказва в този случай? Движещите се автомобили по бул. ”Хр. Ботев” в посока Централна гара, могат да се движат само направо и да завиват надясно по ул. ”Клокотница”, която от своя страна ще ги доведе до бул. ”Мария Луиза”, на нерегулирано кръстовище. От тук имат 3 възможности.

Едната е да завият наляво в посока Централна гара, което е безмислено, тъй като те вече са се движели в тази посока по бул. ”Хр. Ботев”.

Другата е да пресекат трудно бул. ”Мария Луиза”, както разбрахме на нерегулирано място, при така интензивния пътен трафик по нея и в продължението на ул. ”Клокотница”, да направят последващо включване към ул. ”Козлодуй”. Това също е малко вероятно, тъй като такъв преход се извършва от водачите на автомобили по самата ул. ”Козлодуй”, която е преди ул. ”Клокотница” и пресича бул. ”Мария Луиза” на регулирано със светофарна уредба кръстовище.

Третата възможност е да завият на дясно в посока “Лъвов мост”, което също противоречи на всякаква логика, тъй като движещите се по бул. ”Хр. Ботев” автомобили вече са пресекли един път бул. ”Сливница”.

Да разгледаме сега направлението от “Централна гара” по бул. ”Хр. Ботев” в посока бул. ”Сливница”. Идващите автомобили на въпросното кръстовище не могат да завият на дясно, тъй като ул. ”Клокотница” е затворена в това направление. Те могат да се движат направо към бул. ”Сливница” или да завият на ляво, което ще ги доведе до бул. ”Мария Луиза”. Но защо да правят такава маневра, след като идвайки от “Централна гара”, те са се движели по бул. ”Мария Луиза”?

Ако погледнем снимки 916 и 920 ще видим как стои въпросът с ул. ”Клокотница”. От първата снимка се вижда, че в даден момент, от улицата могат да се появят автомобили, които имат право да се движат на ляво, на право и на дясно. Също така обаче се вижда каква е натовареността й от към автомобили и колко пешеходци има на пешеходния преход. От втората снимка става ясно, че от този клон на ул. ”Клокотница”, автомобили към кръстовището не могат да се появят, поради еднопосочния й характер. Тук също може да се види в дълбочина каква е натовареността й, и колко пешеходци преминават през кръстовището.

Да си припомним сега г-н Борисов, каква беше организацията преди изграждане на светофарната уредба. Както разбрахме вече, от двете страни , непосредствено до кръстовището има 2 трамвайни спирки. Те не са оборудвани със спасителни острови за изчакване на пътниците, поради невъзможността да се осигурят две пътни ленти в направление. Изчакването на пътниците ставаше и става на тротоарите. Да не забравяме, че на кръстовището имаше ясно обозначена и сигнализирана пешеходна пътека тип зебра, която накъсваше автомобилните потоци.

От друга страна при пристигане на трамвай, независимо в коя посока, движещите се автомобили по бул. ”Хр. Ботев” задължително спираха, както спират и сега, за да дадат възможност за качване и слизане на пътниците. Това допълнително формираше автомобилни пакети, според интервалите за движение на трамваите. За накъсването на автомобилните потоци съществено влияние оказват и съседните регулирани със светофарни уредби кръстовища на бул. ”Хр. Ботев” - бул. ”Мария Луиза” и бул. ”Хр. Ботев” - бул. ”Сливница”.

Какво се получава сега? Ако на трамвайните спирки има спрял трамвай, независимо от разрешаващия сигнал на новоизградената светофарна уредба, автомобилните потоци не могат да продължат своето движение, докато трамваите не потеглят и пътниците не освободят платното. Може да се каже, че при наличие на спрял на спирката трамвай, кръстовището не изпълнява своята функция.

Дотук разбрахме г-н Борисов, че ул. ”Клокотница” не е натоварена, поради характера и на обикновена квартална уличка, а пешеходците са малко или липсват в по-голямата част от деня. На снимки 917 и 918 може да се види, че опашката от автомобили е стигнала до “Централна гара” от напразното чакане на това кръстовище, при липса на пешеходци и напречен трафик. Тогава каква е необходимостта от тази светофарна уредба и с какво е доказана?

Явно интересът тук е друг. И как да не е, като изграждането е лесно. Вложените съоръжения са малко. Даже са използвани 3 съществуващи стълба от контактната мрежа и улично осветление, което не пречи общата стойност на кръстовището да е доста висока.

За повече информация вижте горепосочените снимки в папка кръстовище-5 от приложения диск.

Следва >>